KF nov-16

Knivsta kommunfullmäktige 2016-11-30


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Norrvatten


4 b) Kommunalråden informerar

Anders Eskhult (C)

4 c) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


Sammanträdet är ajournerat.

Göran Nilsson (M)

6. Interpellationer

Lennart Lundberg (KN.NU)

7. Svar på medborgarförslag 2015:09, om att införa simskola i förskoleverksamheten


8. Svar på medborgarförslag 2016:09 - Skräddarbol som turistinformation/café

Förslagsställare x ()

6. Interpellationer

Anneli Löfling (KN.NU)
Björn-Owe Björk (KD)
Anneli Löfling (KN.NU)
Björn-Owe Björk (KD)
Anneli Löfling (KN.NU)
Christer Johansson (V)
Jacobina Silén (M)
Peter Evansson (S)
Malin Tollbom (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Britta Lästh (KN.NU)
Claes Litsner (S)

Sammanträdet är ajournerat.


9. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2016


10. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2016

Anders Eskhult (C)
Göran Nilsson (M)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Claes Litsner (S)
Göran Nilsson (M)
Anders Eskhult (C)
Anders Grönvall (S)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KN.NU)
Rolf Samuelsson (MP)
Rolf Samuelsson (MP)
Peter Evansson (S)
Per Lindström (KD)
Christer Johansson (V)
Boo Östberg (C)
Anders Eskhult (C)
Christer Johansson (V)
Alf Ahlstedt (M)
Kerstin Umegård (MP)
Claes Litsner (S)
Alf Ahlstedt (M)

11. Förnyelse av avtal med Kommuninvest

Anders Eskhult (C)
Göran Nilsson (M)

12. Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om tidigareläggning av investeringsmedel Centralvägen


13. Ändring av VA-taxa


14. Revidering av reglemente för samverkansnämnden


15. Redovisning 2016 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

Anders Eskhult (C)

16. Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017

Claes Litsner (S)

17. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Re...

Anders Eskhult (C)
Christer Johansson (V)
Göran Nilsson (M)
Anders Eskhult (C)

18. Valärenden


19. Anmälan av medborgarförslag


20. Anmälan av motioner


13. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.


Sammanträdet är slut.