kf april-21

Knivsta kommunfullmäktige 2021-04-28


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Föredrag från Årets Knivstabo 2020


4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Kommunalråden informerar


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2020


8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2020


9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda


10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län


11. Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby samverkanskommuner


12. Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med februari 2021


13. Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning


14. Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Kommunfastigheter i Knivsta AB:s räkning


15. Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser


16. Revidering av mål och budget med anledning av Covid 19-pandemin


17. Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter för tillståndsprövning och tillsyn gällande serveringstillstånd m.m.


18. Övriga valärenden


19. Anmälan av motioner


Sammanträdet är slut.