kf-nov-20

Knivsta kommunfullmäktige 2020-11-25


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Anmälda beslut och skrivelser


4 b) Kommunalråden informerar


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


19. Övriga valärenden


7. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut


8. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020


9. Detaljplan Alsike Nord etapp 2a


10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021


11. Reviderad avfallstaxa 2021


12. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna -- Flytt av måltidsverksamhet och än...


13. Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet


14. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening


15. Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) -- Inför digital signering av protokoll


18. Fyllnadsval av ersättare i Samordningsförbundet Uppsala -- Rättelse av felaktigt justerat protok...


15. Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) -- Inför digital signering av protokoll


16. Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) -- Mer trygghet inom hemtjänsten


17. Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Pa...